SECURITY MANAGER

Bezpečnostní manažer - Outsourcing

Poskytování poradenských a zpracovatelských služeb formou dodavatelského zajištění (outsourcingu) činností bezpečnostního manažera. 

V případě, že na zajištění bezpečnosti stojí část vašeho podnikání, měli byste mít bezpečnostního manažera, který je za opatření v této oblasti zodpovědný, případně si na tuto pozici najmout externího specialistu, samozřejmě ne z firmy, která pro vás zajišťuje ostrahu. 

Nevyplatí se Vaší organizaci držet na danou oblast bezpečnostního specialistu? Předejte proces expertům, outsourcujte ho!

Outsourcing - bezpečnostní manažer / bezpečnostní manažer měkkého cíle

Pro manažery a vedení firmy nebo instituce mohu být poradcem, konzultantem či technickým specialistou v oblastech, které je třeba díky situaci řešit.  

Práce externího bezpečnostního manažera zahrnuje především, komplexní nastavení a udržování bezpečnosti ve Vaší organizaci. Dále poradenství, bezpečnostní analýzy či audity, vyhodnocování bezpečnostních rizik, metodické vedení, školení, ale i odborné konzultace na aktuální témata (např. COVID), řešení otázek bezpečnosti, dokumentování, případně navrhování změn interních i externích procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, zvládání rizik či incidentů.

Řešení aktuálních bezpečnostních problémů. Poskytovat konzultace vedení organizace při řešení bezpečnostních událostí a incidentů identifikovaných na straně objednatele, podílet se na vyhodnocení incidentů, navrhovat nápravná opatření a poskytovat odbornou oponenturu k návrhům opatření ze strany dodavatele bezpečnostních systémů nebo k návrhům třetích stran.

Jako bezpečnostní manažer bych prováděl a zajišťoval:

Vytvoření a aktualizace interní bezpečnostní dokumentace

Vytvoření a implementování interních předpisů v oblasti bezpečnosti upravující základní pravidla pro vstup a pohyb osob, kategorizace osob, klíčový režim, režim manipulace s finanční hotovostí apod.

 • Analýzu bezpečnostních rizik a hrozeb v organizaci včetně určení bezpečnostních priorit.
 • Bezpečnostní audity současných bezpečnostních plánů, systémů a nastavení.
 • Vytvoření "Standardu fyzické ochrany" pro zavedení minimálního standardu technického zabezpečení objektů.
 • Vytvoření a implementování interních předpisů v oblasti bezpečnosti upravující základní pravidla pro vstup a pohyb osob, kategorizace osob, klíčový režim, režim manipulace s finanční hotovostí apod.
 • Zpracování bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur všech prostor. Návrh a popis potřebných bezpečnostních opatření a postupů (procedur) pro zvládání identifikovaných rizik do přehledného dokumentu určeného pro řešení bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí ohrožující definovaný prostor. (Netýká se PO a BOZP).
 • Vypracování koordinačního plánu. Bude se především jednat o obecný návod na to, jak si připravit následný postup pro případ nečekané situace, a jak jimi projít s co nejmenšími ztrátami na životech, zdraví, majetku, ale také na dalších aspektech fungování dané organizace, včetně její reputace.
 • Nastavení i aktualizace klíčového hospodářství (režim manipulace s klíči).
 • Plán vyrozumění pro případ mimořádné události.
 • Vytvoření, vedení a vyhodnocování dokumentace incident reportingu.
 • Nastavení opatření pro eliminaci vnitropodnikové kriminality, která nemá pouze přímý ekonomický dopad na společnost. Ohrožuje také její dobré jméno, devastuje firemní kulturu a motivaci poctivých zaměstnanců.
 • Údržba a servis systému technické ochrany: vedení projektové a provozní dokumentace, vedení provozních knih, zajištění provedení periodických revizí a zkoušek, kontrola činností dodavatelů při jejich provádění.
 • Řízení výkonu fyzické ochrany. Vytvoření směrnic a stanovení organizačních pravidel pro výkon fyzické ostrahy.

Vytvoření a realizace školících programů včetně proškolení vašich externích pracovníků, zaměstnanců a managementu.

Školení v oblasti bezpečnosti (netýká se BOZP a PO) s důrazem nejen na preventivní činnosti, ale rovněž na činnosti spojené s bezprostřední reakcí na vzniklý bezpečnostní incident nebo mimořádnou událost.

 • Vytvoření školících programů dle potřeb vaší organizace.
 • Vytvoření plánu školení.
 • Realizace jednotlivých školení.
 • Zpracování zápisu o provedení školení a vytvoření certifikátu o absolvovaném školení.
 • Seznámení osob s pokyny a zásadami provádění činností.
 • Příprava vedoucích zaměstnanců zařazených do systému bezpečnostního managementu.
 • Školení vašich zaměstnanců na činnosti spojené s bezprostřední reakcí na vzniklý bezpečnostní incident nebo mimořádnou událost.

U zákazníka (tzv. "on site")

 • Bezpečnost v organizaci bych koordinoval a dohlížel na její realizaci.
 • Poskytování poradenské, konzultační činnosti v oblasti bezpečnosti.
 • Nastavení jednotlivých bezpečnostních procesů a procedur.
 • Kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel včetně penetračních testů.
 • Vyhodnocení a řešení případných mimořádných situací a bezpečnostních incidentů.
 • Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, bezpečnostních směrnic, interních bezpečnostní školení v rámci vzdělávacího programu organizace, další bezpečnostní školení dle potřeb organizace (neplatí pro BOZP a PO).
 • Optimalizace a implementace systému dodržování bezpečnostních zásad.  

Vzdáleně (tzv. "off site")

 • Poskytování poradenské, konzultační činnosti v oblasti bezpečnosti. 
 • Posuzování smluvních vztahů s dodavateli bezpečnostních služeb v uvedených oblastech.
 • Pravidelná aktualizace bezpečnostní dokumentace. 
 • Vyhodnocení a řešení mimořádných situací a bezpečnostních incidentů.
 • Spolupráce při tvorbě bezpečnostní politiky organizace. Případné nastavení nové bezpečnostní politiky organizace a její implementace.
 • Aktualizaci bezpečnostních předpisů - navrhování změn interních procesů.
 • Pravidelný bezpečnostní reaudit organizace.
 • Pravidelné aktualizace procedur (např.: ověření návštěvy; kontrola dokladů; reakce na podezřelou osobu; reakce na podezřelý předmět; evakuace ven; evakuace dovnitř; procedura "lockdown"; apod.).
 • Tvorba pravidelného bezpečnostního reportu.

Tvorba bezpečnostní dokumentace a metodiky

 • Analýzu bezpečnostních rizik a hrozeb v organizaci včetně určení bezpečnostních priorit.
 • Bezpečnostní audity současných bezpečnostních plánů, systémů a nastavení.
 • Stanovení postupů a bezpečnostních procedur v případě bezpečnostního incidentu nebo mimořádné události.
 • Tvorbu metodiky pro zajištění bezpečnosti a ochrany objektu. (např.: Provozní a Návštěvní řád; Bezpečnostní plán; vypracování standardu fyzické ochrany objektu atd).
 • Vyhodnocení současného stavu, návrh a realizace fyzického a technického zabezpečení objektů. Návrh organizačních opatření v oblasti bezpečnosti, nastavení systému zabezpečení zaměstnanců a personální bezpečnost. Návrh režimových opatření. Návrh opatření pro omezení vnitropodnikové kriminality. 
 • Navrhnout systém správy a údržby elektronického a mechanického zabezpečení (ochrana areálu, objektů, majetku, zboží, aj.)  
 • Vytvoření periodického vzdělávacího programu v oblasti bezpečnosti.

V případě zájmu je předběžná konzultace u klienta zdarma.

Proč zvolit externího bezpečnostního manažera? Jaké jsou výhody outsourcingu?

Správa bezpečnosti v organizaci externím dodavatelem má pro společnost řadu výhod. Mnohé překvapí, že tou hlavní nemusí být právě finanční úspora.

Zásadní výhodou spolupráce s externím bezpečnostním manažerem jsou bohaté zkušenosti, které bezpečnostní specialista v porovnání s interními zaměstnanci má. Znalosti a zkušenosti interních zaměstnanců zaměřených na bezpečnost jsou zpravidla omezené bezpečnostními standardy a "provozní slepotou" v jejich mateřské společnosti. Naopak jako externí bezpečnostní manažer se můžu opřít o zkušenosti získané z praxe při realizaci různých bezpečnostních akcí a projektů realizovaných u řady organizací fungujících v nejrůznějších odvětvích.

Jako bezpečnostní konzultant se pravidelně podílím na mnoha bezpečnostních projektech, při kterých se setkávám s moderními trendy v bezpečnosti, technologiemi a jejich nejrůznějším využitím v praxi. Trvale zvyšuji své profesní znalosti a schopnosti v souladu s potřebami současné moderní bezpečnosti. Takto získané zkušenosti mi umožňují poskytovat prvotřídní kvalitu v oblasti fyzické bezpečnosti všem klientům, nehledě na jejich velikost a zaměření. Ať už se jedná o návrh nových bezpečnostních řešení v organizaci, ochranu měkkých cílů, nové nastavení bezpečnosti v organizaci nebo jen bezpečnostní konzultace k aktuálním problémům, vždy se můžete spolehnout na mé odborné znalosti a individuální přístup. Samozřejmostí je dodržování mých hodnot Integrita - Nezávislost a profesionalita - Mlčenlivost - Orientace na zákazníka - Vzdělávání a trvalé zlepšování.

 • Nižší náklady - náklady jsou nižší než na interního zaměstnance. Nemusíte platit zaměstnance, který není ve firmě dostatečně vytížen.

 • Získáte kvalitní práci za výhodnou cenu.

 • Platíte jen za služby, které potřebujete.

 • Vysoká flexibilita.

Nejčastější využívaná služba Outsourcingu

Nejběžnějším modelem spolupráce je stanovení fixního měsíčního paušálu. Součástí měsíčního paušálu je komplexní nastavení a udržování bezpečnosti ve Vaší organizaci. Jsou to činnosti, které je nutné vykonávat pro nastavení a zajištění funkční bezpečnosti v organizaci viz výše. 

Tvorba bezpečnostní dokumentace a metodiky je pak účtována samostatně podle konkrétních Vámi schválených, neceněných úkonů např.: vypracování Provozního a Návštěvního řádu, Bezpečnostního plánu, vypracování Standardu fyzické ochrany objektu, Analýza bezpečnostních rizik a hrozeb v organizaci atd. 

Díky tomuto modelu budete moci lépe předvídat Vaše náklady. Nemusíte platit zaměstnance, který není ve firmě dostatečně vytížen.

Měsíční fakturace - platíte jen dohodnutou cenu, bez příplatků a speciálních poplatků. Z pravidelných reportů máte i jasný přehled o tom, co se přesně děje a jaký bude další postup.

Standardně nabízena na 1 rok s možností prodloužení dle potřeb organizace. Pro představu se jedná zpravidla o rozsah např. 8 - 24 hodin měsíčně u zákazníka (tzv. "on site") a 2 - 4 člověkodny měsíčně vzdáleně (tzv. "off site"). 

Kolik to bude stát?

Vzhledem k tomu, že potřeby každého klienta jsou velice individuální, neexistuje bohužel žádný přesný ceník, který by Vám pomohl na tuto otázku jednoduše odpovědět. Nejlepším způsobem, jak se finanční podmínky spolupráce dozvědět, je mě kontaktovat  a domluvit si osobní schůzku, na které probereme Vaše potřeby a mé možnosti. Na základě takové schůzky jsem schopen Vám velmi rychle připravit nabídku šitou na míru Vašim potřebám. 

PRVNÍ KROK JE NA VÁS...