Bezpečnostní posouzení - revize současného stavu Vaší bezpečnosti

jedná se o objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti fyzické ochrany a je základním prostředkem pro nastavení účinného bezpečnostního systému. Tato analýza odpoví na to, jakým způsobem je řešený objekt technicky, mechanicky a organizačně zabezpečen z hlediska ochrany osob a majetku. Co požadovat a kam bezpečnost směřovat. 

Co získáte?

Získáte toto posouzení od někoho, kdo není propojen s žádnou společností, aby Vám nutil jejich technologie nebo služby. Bude se jednat opravdu o nezávislé posouzení Vaší bezpečnosti!

  • Reálnou představu o stavu vaší bezpečnosti, návrhy a řešení pro její posílení.
  • Analýzu bezpečnostních problému a současné situace.  
  • Posouzení aktuálního stavu systému ochrany objektu.
  • Posouzení: bezpečnostní situace v lokalitě a okolí, technických a mechanických bezpečnostních prvků, výkonu fyzické ostrahy, režimových a organizačních opatření. 
  • Popis rizikových míst v celém prostoru, doporučení a návrh řešení s možností efektivnějšího zajištění ochrany majetku, ale hlavně života a zdraví osob, které jsou v prostorech přítomny.
  • Návrh priorit a způsobu řešení případných nesrovnalostí a nedostatků v oblasti fyzické ochrany v podmínkách posuzované organizace.
  • Návrh optimalizace a implementace systému dodržování bezpečnostních zásad.
  • Návrh organizačně technických opatření vedoucí k zodolnění posuzovaného objektu. 
  • Kvalifikovaný návrh ekonomicky efektivní bezpečnosti do budoucna. Jedině dobrou provázaností a zapojením výše uvedených prvků a opatření lze dosáhnout ekonomicky efektivní fyzické bezpečnosti s vysokou účinností.

Proč?

Deklaruje proaktivní rozhodnutí vedení organizace k zajištění bezpečnosti. Vypracování tohoto dokumentů znamená jasné odhodlání organizace se problematikou bezpečnosti zabývat. Pro zákazníky a obchodní partnery je to tedy jednoznačně pozitivní signál, že bezpečnost v objektech, které Vaše společnost provozuje Vám není lhostejná. Je tedy důležitou součástí správného vedení a ujišťuje tedy všechny zájmové skupiny (zákazníky, obchodní partnery i zaměstnance) o správném chování vedení posuzované organizace.

Co je výstupem?

Výstupem je zpracování výsledné zprávy, která obsahuje základní zhodnocení současného stavu zabezpečení posuzovaných prostor. V případě zjištění problémů kvalifikovaný návrh opatření pro zlepšení bezpečnosti. 

Co je cílem? 

Cílem je zjištění, jakým způsobem je řešený objekt technicky, mechanicky a organizačně zabezpečen z hlediska ochrany osob a majetku. Co požadovat a kam bezpečnost směřovat.

Hlavním cílem je zlepšení bezpečnosti včetně ochrana osob a majetku společnosti: život a zdraví osob, movitý majetek, nemovitý majetek, finance organizace, ale patří sem také prestiž firmy, její pověst. 

Komu je určen?

Je určen zejména vedení organizace a vedoucím pracovníkům posuzované organizace, kteří rozhodují o rozvoji bezpečnostního systému. Tedy nejen bezpečnostním profesionálům, ale hlavně vyššímu managementu, který poptává bezpečnostní služby, posuzuje nabídky dodavatelů, rozhoduje o investicích a k tomu potřebuje vědět, co požadovat a kam bezpečnost směřovat. 

Proto předcházejte bezpečnostním incidentům dříve, než nastanou a v lepším případě ohrozí jen pověst Vaší společnosti. 


NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Nenašli jste zde odpověď na to co vás zajímá? Napište mi!

Kolik to bude stát?

Základní bezpečnostní posouzení ve výše uvedeném rozsahu, není zpoplatněno žádnou nárokovatelnou částkou. Pokud budete spokojeni, nechám na Vás, ocenění mé práce. Pokud budete mít pocit, že mé výstupy pro Vás nemají cenu, nebudu Vám nic účtovat.... 

Jak to bude probíhat?

Při telefonické domluvě si upřesníme charakteristiku posuzovaného objektu. Upřesníme si Vaše časové možnosti. Na základě předběžné analýzy si po té domluvíme osobní návštěvu, na které projdeme jednotlivé kroky potřebné k vypracování tohoto dokumentu včetně fyzické prohlídky s klientem přímo v objektu.

Co z toho budu mít?

Získáte reálnou představu o stavu vaší bezpečnosti, návrhy a řešení pro její posílení. Doporučení a návrh řešení s možností efektivnějšího zajištění ochrany majetku, ale hlavně života a zdraví osob, které jsou v prostorech přítomny.

Zavazuji se k něčemu?

Rozhodně ne! Je jen na Vás, jak následně s tímto bezpečnostním posouzením naložíte. Můžete na jeho základě řešit věci teď, nebo předat výstupy vyššímu managementu, který poptává bezpečnostní služby, posuzuje nabídky dodavatelů, rozhoduje o investicích a k tomu potřebuje vědět, co požadovat a kam bezpečnost směřovat. 

Jak Vám můžu důvěřovat

Samozřejmě! Otázka důvěry, je zde zcela na místě. Děláte dobře, že se ptáte. Vztah s klientem je součástí důvěry, proto je samozřejmostí zachovávání mlčenlivosti. Mezi mé hodnoty patří INTEGRITA, NEZÁVISLOST A PROFESIONALITA, MLČENLIVOST, POCTIVOST A SPOLEHLIVOST.

Co z toho budu mít já?

Seznámíme se a když se Vám můj přístup bude líbit, možná budeme spolupracovat i v budoucnu. Třeba získám Vaše doporučení. A někdy mi opravdu stačí pocit, že jsem někomu mohl pomoci. 

PRVNÍ KROK JE NA VÁS...