Bezpečnostní posouzení a analýza

je objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti aplikovaných opatření fyzické ochrany a je základním prostředkem pro nastavení účinného bezpečnostního systému. Tato analýza odpoví na to jakým způsobem je řešený objekt technicky, mechanicky a organizačně zabezpečen z hlediska ochrany osob a majetku.

Proč

Analýza bezpečnosti by měla být zpracovávána vždy tam, kde realizace ochranných a obranných bezpečnostních opatření v objektu neodpovídá potřebám, představám a požadavkům na tuto činnost a zvláště pak v případech, kdy se projeví nedostatky v zajišťování firemní bezpečnosti, a to včetně ochrany podnikových ekonomických zájmů.

Kde

Analýza se provádí ve strategických cílech ochrany majetku a osob. 

  • Ochrana hmotného (movitého, nemovitého) majetku. 
  • Ochrana nehmotného majetku (výsledky výzkumu a vývoje, know-how, software).
  • Ochrana života a zdraví osob. 
  • Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti v podniku. 
  • Ochrana bezporuchovosti provozu podniku. 

Cíle

Cílem bezpečnostních analýz je identifikovat maximum zranitelností obsažených ve zkoumaném objektu, odhadnout hrozby, rizika a možné negativní dopady na zkoumaný objekt, určit efektivitu a funkčnost stávajících ochranných mechanizmů a navrhnout nové tak, aby byla všechna rizika efektivně snížena nebo pokryta na akceptovatelnou úroveň.  

Hlavním cílem je ochrana osob a majetku společnosti: movitý majetek, nemovitý majetek, finance organizace, ale patří sem také prestiž firmy, její pověst. 

Proto předcházejte bezpečnostním incidentům dříve, než nastanou a v lepším případě ohrozí jen pověst Vaší společnosti.