Bezpečnostní audit škol a školských zařízení.

Jsem certifikovaný bezpečnostní auditor Asociací bezpečná škola.

ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

Nabízím provedení bezpečnostního auditu škol a školských zařízení v souladu s metodikou Asociace bezpečná škola a dle platné ČSN 73 4400:2016. 

Smyslem auditu není kritizovat ředitele ani ukazovat na chyby v řízení této specifické bezpečnosti. Audit má najít řešení, pojmenovat slabá místa a nápravná opatření. Audit je dle normy nezbytný k dalšímu smysluplnému procesu řízení bezpečnosti ve školských zařízeních.


Školská zařízení jsou často řazena mezi místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Jsou v tomto ohledu velmi specifickým cílem. Útoky na ně jsou vnímány jako jedny z nejhorších. Zranitelnost dětí je mimořádně vysoká a hodnota, jakou představují pro svoji rodinu i celou společnost, je nevyčíslitelná. Proto je u nich potřebný specifický bezpečnostní přístup.

Princip a metodika řízení bezpečnosti 

1. Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit zahrnuje posouzení objektu a lokalit, stávajících režimových a organizačních opatření, technických prostředků zabezpečení a bezpečnostních předpisů. Cílem auditu je návrh nápravných opatření, který rizika eliminuje na nejmenší možnou a únosnou míru. Na prvním místě je vždy lidský život a zdraví, druhotnou hodnotou je střežený majetek. Audit je výchozím krokem pro zvýšení bezpečnosti. Jasně definuje hrozby, míru rizika a zranitelnost. Výstupem auditu je návrh řešení bezpečnosti a doporučení úpravy technického zabezpečení z uceleného a koncepčního pohledu. Zásadním přínosem pro zřizovatele objektu je v kombinaci s navazujícími kroky celého procesu řízení bezpečnosti záruka smysluplné investice do bezpečnostních opatření.

2. Zavedení organizačních a režimových opatření

Školní řád, požární poplachové směrnice a další bezpečnostní dokumenty jsou zavedeny na všech školách. Z výsledků auditů však často vyplývá, že v oblasti osobní a objektové bezpečnosti jsou pouze obecné a neaktuální. Auditní zpráva na tyto nedostatky poukáže, nicméně pro jejich nápravu je nutné posoudit další kritéria.

Auditor může například upozornit na to, že nejsou jasně definované postupy reakcí na různé typy mimořádných událostí a navrhnout řešení - jejich zavedení. Univerzální postup neexistuje. Metodické pokyny obsahují pouze zásady, které je nutné aplikovat na konkrétní jednotlivá školská zařízení. Zkušený bezpečnostní specialista vnímá celou bezpečnostní problematiku a čerpá zkušenosti z různých typů objektů. Díky těmto znalostem může fungovat jako poradce pro zpracování bezpečnostních směrnic, postupů a opatření. Spolupráce s takovým specialistou může značně usnadnit a zefektivnit celý proces implementace.

3. Instalace technických prostředků zabezpečení

Technická zařízení, která slouží k zajištění bezpečnosti, jsou podpůrným prostředkem režimových opatření. Nelze tvrdit, že objekt je bezpečný jenom díky tomu, že jsou v něm nainstalovány bezpečnostní systémy. Tyto systémy však dokáží řízení bezpečnosti značně zefektivnit.

Z výše uvedených skutečností vyplývá logický závěr, že bezpečnostní systém musí odpovídat režimovým opatřením. Jak toho dosáhnout? Praxe ukazuje, že nejlepším řešením je zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě budou bezpečnostní systémy instalovány. Aby byly investice smysluplné, je nutné řešit objektovou bezpečnost jako komplexní celek. Projektová dokumentace je nezbytným základem pro to, aby technické prostředky zabezpečení plnily svůj účel a nebyly přítěží. Díky tomu nedojde k nevhodným opatřením, jako jsou zamčené dveře na únikových cestách nebo kamerový systém, který neodpovídá zákonu o ochraně osobních údajů.

4. Školení a semináře

Aby byly bezpečnostní systémy přínosem a ne přítěží, musí být uživatelé řádně seznámeni s jejich obsluhou a údržbou. Současným trendem na poli bezpečnostních systémů je integrace do kompaktního celku, ve kterém všechny systémy spolupracují a uživatel tak získává řadu užitečných a vzájemně se doplňujících informací. V rukou proškolené obsluhy jsou bezpečnostní systémy nástrojem, který významně zrychluje a usnadňuje reakci na vznik mimořádné události. Dodržováním pravidel pro údržbu a obsluhu systému se předejde falešnému pocitu bezpečí ze systému, který není ve funkčním stavu.

Zdroj: ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA

www.asociacebezpecnaskola.cz