KOMERČNÍ BEZPEČNOST

Komplexní nastavení bezpečnostní politiky 

Vytvořím Vám komplexní nastavení bezpečnostní politiky Vaší organizace, spočívající v sestavení plánu a rozvoje a realizace bezpečnostní politiky společnosti, založené na jejích potřebách a definovaných rizicích. Součástí každé podnikové bezpečnostní strategie má být komplexní bezpečnostní politika, která povede k zajištění ochrany zaměstnanců a aktiv společnosti a ve finále také kontinuity podnikání v případě mimořádné události či bezpečnostního incidentu.

Proč je bezpečnostní politika organizace tak důležitá

Bezpečnostní politika vymezuje přístup organizace k zajištění bezpečnosti a deklaruje cíle organizace v této oblasti. Již samotná její existence znamená deklaraci a odhodlání managementu organizace se problematikou bezpečnosti zabývat. Pro zákazníky a obchodní partnery je to tedy jednoznačně pozitivní signál. Je tedy důležitou součástí obchodních podmínek a společně například s politikou ochrany soukromí ujišťuje tedy všechny zájmové skupiny o etickém a správném chování organizace. 

Co vše můžete očekávat?

 • Formulování bezpečnostní politiky organizace. Navrhování komplexního bezpečnostního projektu organizace.
 • Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).
 • Provádění managementu rizik tj. jejich analýzu, hodnocení a vyhodnocení.
 • Vyhotovení bezpečnostních posouzení a bezpečnostních auditů.
 • Zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací.
 • Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a administrativních bezpečnostních opatření.
 • Vytvoření interních bezpečnostních předpisů včetně jejich implementace a proškolení. 
 • Navrhování a zavedení monitorovacích a dohledových služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy).
 • Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti.
 • Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací. 
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
 • Realizace opatření pro omezení vnitropodnikové kriminality.

Analýza hrozeb a z nich plynoucích rizik.

První fází optimální cesty k bezpečnosti je analýza hrozeb a z nich plynoucích rizik (netýká se BOZP a PO)

Bude se jednat o provedení analýzy vnitřních a vnějších rizik organizace. Popis rizikových míst v celém objektu, doporučení a návrh řešení s možností efektivnějšího zajištění ochrany objektu.

Existuje celá řada rozličných potenciálních hrozeb, a pokud dokážeme včas identifikovat jejich rizika, která budou správně analyzována a vyhodnocena, mohou být dopady těchto hrozeb do značné míry eliminovány. 

O kritických informacích obchodního charakteru, které unikly kvůli odposlechům, ukradeným notebookům nebo prostě jenom proto, že někdo sbalil šanon a vykráčel ven z budovy, mnoho článků nenajdete. A přesto se to děje.

https://archiv.ihned.cz/c1-64598990-nezapominejte-na-fyzickou-bezpecnost

Bezpečnostní audit

 Testování a prověřování současných bezpečnostních plánů, systémů a nastavení. 

Cílem bezpečnostní auditu je zjištění skutečného stavu a navržení opatření k jeho zodolnění, a to pomocí aplikace účelného systematického přístupu při jeho zabezpečování. 

Je určen zejména vedoucím pracovníkům posuzované organizace, kteří rozhodují o rozvoji jeho bezpečnostního systému. Tedy nejen bezpečnostním profesionálům, ale i vyššímu managementu, který poptává bezpečnostní služby, posuzuje nabídky dodavatelů, rozhoduje o investicích a k tomu potřebuje vědět, co požadovat a kam bezpečnost směřovat.

 • Vyplnění auditního dotazníku.
 • Osobní návštěvu každého zařízení (budovy) a rozhovory s vedením společnosti, manažerem bezpečnosti, atd.
 • Provedení fotodokumentace posuzovaného objektu.
 • Posouzení stavebně-technických prostředku (elektronické, mechanické), režimových a organizačních opatření a bezpečnostní situace v lokalitě a okolí.
 • Provedení penetračního testu včetně respektování bezpečnostních pravidel Vašimi zaměstnanci. 
 • Provedení kontroly a validace dokumentace (interní směrnice, poplachové směrnice atd.).
 • Zpracování výstupu auditu s pojmenováním celkového stavu a s návrhy opatření.

Vytvoření interních bezpečnostních předpisů včetně jejich implementace a proškolení.

Tvorba metodiky pro zajištění bezpečnosti a ochrany objektu. (např.: provozní a návštěvní řád; bezpečnostní a krizový plán; vypracování standardu fyzické ochrany objektu atd).

 • Vypracuji bezpečnostní plány a bezpečnostní procedury. Navrhnu a popíši potřebná bezpečnostní opatření a postupy (procedury) pro zvládání identifikovaných rizik do přehledného dokumentu určeného pro řešení bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí ohrožující Váši organizaci.
 • Vypracuji koordinační plán pro Váši organizaci. Bude se především jednat o obecný návod na to, jak si připravit následný postup pro případ nečekané situace, a jak jimi projít s co nejmenšími ztrátami na životech, zdraví, majetku, ale také na dalších aspektech fungování dané organizace, včetně její reputace. 
 • Navrhnu a realizuji komplexní periodické vzdělávací programy zaměřené na bezpečnostní problematiku Vaší organizace. 
 • Vypracuji provozní a návštěvní řád, standard výkonu fyzické ochrany objektu, plán vyrozumění v případě mimořádné události a další dokumenty potřebné pro bezpečnost Vaší organizace. 

Bezpečnostní manažer - Outsourcing

V případě, že na zajištění bezpečnosti stojí část vašeho podnikání, měli byste mít bezpečnostního manažera, který je za opatření v této oblasti zodpovědný, případně si na tuto pozici najmout externího specialistu, samozřejmě ne z firmy, která pro vás zajišťuje ostrahu.
Nevyplatí se Vaší organizaci držet na danou oblast bezpečnostního specialistu? Předejte proces expertům, outsourcujte ho!

Práce externího bezpečnostního manažera zahrnuje především, komplexní nastavení a udržování bezpečnosti ve Vaší organizaci. Dále poradenství, vyhodnocování bezpečnostních rizik, metodické vedení, školení, ale i odborné konzultace na aktuální témata, řešení otázek bezpečnosti, dokumentování, případně navrhování změn interních procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů zákazníka, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, zvládání rizik či incidentů, atd. 

Proč zvolit externího bezpečnostního manažera? Jaké jsou výhody outsourcingu?

Správa bezpečnosti v organizaci externím dodavatelem má pro společnost řadu výhod. Mnohé překvapí, že tou hlavní nemusí být právě finanční úspora.

Zásadní výhodou spolupráce s externím bezpečnostním manažerem jsou bohaté zkušenosti, které bezpečnostní specialista v porovnání s interními zaměstnanci má. Znalosti a zkušenosti interních zaměstnanců zaměřených na bezpečnost jsou zpravidla omezené bezpečnostními standardy a "provozní slepotou" v jejich mateřské společnosti. Naopak jako externí bezpečnostní manažer se můžu opřít o zkušenosti získané z praxe při realizaci různých bezpečnostních akcí a projektů realizovaných u řady organizací fungujících v nejrůznějších odvětvích.

Kolik to bude stát?

Vzhledem k tomu, že potřeby každého klienta jsou velice individuální, neexistuje bohužel žádný přesný ceník, který by Vám pomohl na tuto otázku jednoduše odpovědět. Nejlepším způsobem, jak se finanční podmínky spolupráce dozvědět, je mě kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, na které probereme Vaše potřeby a mé možnosti. Na základě takové schůzky jsem schopen Vám velmi rychle připravit nabídku šitou na míru Vašim potřebám.