KOMERČNÍ BEZPEČNOST

Bezpečnost firem a organizací

Posouzení a nastavení bezpečnosti: Průmyslové a komerční areály - Administrativní budovy - Zdravotnická zařízení - Ubytovací a restaurační zařízení - Nákupní centra - Logistická centra a skladovací prostory - Kanceláře a prodejny - Sportovní a rekreační zařízení, Stadiony, Aquaparky, atd.

Nevíte kde začít? Máte problémy s bezpečností? Množí se Vám krádeže nebo bezpečnostní incidenty? Chcete radu od někoho kdo není propojen s žádnou společností, aby Vám nutil jejich technologie. Chcete se jen přesvědčit, že jdete správným směrem? Máte obavy, že Vaše organizace není dostatečně zabezpečená a chráněná s ohledem na současnou bezpečnostní situaci? Potřebujete poradit a nastavit správný směr? Máte zájem o nezávislou analýzu současného stavu s nastavením finančně efektivní bezpečnosti?

První krok je opravdu jen na Vás, pak už na "to" ale nikdy nebudete sami.

Bezpečnostní audit 

Testování a prověřování současných bezpečnostních plánů, systémů a nastavení. 


Jde o objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti bezpečnosti a je prostředkem pro nastavení účinného bezpečnostního systému a bezpečnostní politiky. Tento audit detailní odpoví na to jakým způsobem je řešený objekt technicky, mechanicky a organizačně zabezpečen z hlediska ochrany osob a majetku. Co požadovat a kam bezpečnost směřovat.

Audit zahrnuje v závislosti na zadání:

 • Detailní propracovaný dotazník a společnou úvodní schůzku s vedením posuzovaného zařízení.
 • Vysvětlení základních pojmů a dotazů, projití dotazníku k auditu.
 • Osobní návštěvu každého zařízení (budovy) a rozhovory s vedením společnosti, manažerem bezpečnosti atd.
 • Fyzická kontrola a ověření aplikovaných opatření fyzické ochrany (technická ochrana, režimová opatření a fyzická ostraha) s písemně stanovenými požadavky. 
 • Posouzení stavebně-technických prostředku elektronické, mechanické, režimových, organizačních opatření a bezpečnostní situace v lokalitě a okolí.   
 1. Plášťovou ochranu objektu (zajištění vstupů a výstupů, logické řešení vnitřního prostoru z hlediska ochrany místností, zajištění oken apod.)
 2. Výrobní procesy (například procesy související s dovozem materiálu do výroby, jeho přejímkou a uskladněním, procesy související s výrobou, balením a expedicí hotových produktů apod.)
 3. Ostatní procesy (procesy týkající se zaměstnanců, návštěv, externích společností a dalších osob, které mohou vstupovat a pohybovat se po Vašem objektu, klíčový režim, režim manipulace s finanční hotovostí apod.)
 4. Bezpečnostní technologie jako jsou například CCTV (uzavřený televizní okruh), PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), EKV (elektronické kontroly vstupu), apod. (posouzení úrovně těchto bezpečnostních technologií z hlediska rozsahu, logiky umístění, výstupů apod.)
 5. Další oblasti s ohledem na specifika konkrétního objektu.
 • Provedení fotodokumentace posuzovaného objektu, všech vstupů a jejího perimetru.
 • Provedení penetračního testu včetně respektování bezpečnostních pravidel Vašimi zaměstnanci. 
 • Provedení kontroly a validace dokumentace (interní směrnice, poplachové směrnice, návštěvní řád atd.).
 • Zpracování výstupu na úrovni jednotlivých budov posuzované organizace.
 • Návrh bezpečnostního zónování vnitřních prostor vyplývající z potřeby chránit osoby a majetek organizace.
 • Zpracování výstupu auditu s pojmenováním celkového stavu a s návrhy opatření.
 • S výstupy je osobně seznámeno vedení společnosti.

Řešení bez odborného posudku?

Nedostatek finančních prostředků, předsudky či jiné důvody mohou vést k tomu, že si vedení společnosti nenechá zpracovat odborný bezpečnostní audit. Je ale skutečně vhodné šetřit zrovna na tomto místě? Pohled odborníka vychází ze zkušeností a znalostí, které jsou pro posuzovanou organizací přínosem. I kdyby měl být závěr auditu pozitivní a většinu opatření by zhodnotil jako správná, odborné posouzení se vždy vyplatí. 

Možná znáte termín "provozní slepota". Touto slepotou trpí ti, kdo se v organizaci pohybují delší dobu, a to, co pro ně může být hrozbou a rizikem, už ani nevnímají. Týká se to i sledování aktuálních trendů bezpečnosti a jejich vývoje v čase. Toto vše samozřejmě vyžaduje dlouhodobější zkušenosti z oblasti bezpečnosti, různých úrovní, značný rozhled na trhu a zároveň patřičný nadhled oproštěný od setrvačnosti a přirozené provozní slepoty. Právě provozní slepota, setrvačnost a i jistá forma pohodlnosti jsou hlavními důvody, proč má většina organizací ve své bezpečnosti značné rezervy.


Komplexní nastavení bezpečnostní politiky 

Dalším krokem může být aktualizace či vytvoření a komplexní nastavení bezpečnostní politiky Vaší organizace, spočívající v sestavení plánu rozvoje a realizace bezpečnostní politiky společnosti, založené na jejích potřebách a definovaných rizicích. Součástí každé podnikové bezpečnostní strategie má být komplexní bezpečnostní politika, která povede k zajištění ochrany zaměstnanců a aktiv společnosti a ve finále také kontinuity podnikání v případě mimořádné události či bezpečnostního incidentu.

Proč je bezpečnostní politika organizace tak důležitá

Bezpečnostní politika vymezuje přístup organizace k zajištění bezpečnosti a deklaruje cíle organizace v této oblasti. Již samotná její existence znamená deklaraci a odhodlání managementu organizace se problematikou bezpečnosti zabývat. Pro zákazníky a obchodní partnery je to tedy jednoznačně pozitivní signál. Je tedy důležitou součástí obchodních podmínek a společně například s politikou ochrany soukromí ujišťuje tedy všechny zájmové skupiny o etickém a správném chování organizace. 

Co vše můžete očekávat?

 • Formulování bezpečnostní politiky organizace. Navrhování komplexního bezpečnostního projektu organizace.
 • Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).
 • Provádění managementu rizik tj. jejich analýzu, hodnocení a vyhodnocení.
 • Vyhotovení bezpečnostních posouzení a bezpečnostních auditů.
 • Zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací.
 • Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a administrativních bezpečnostních opatření.
 • Vytvoření interních bezpečnostních předpisů včetně jejich implementace a proškolení. 
 • Navrhování a zavedení monitorovacích a dohledových služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy).
 • Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti.
 • Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací. 
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
 • Realizace opatření pro omezení vnitropodnikové kriminality.

O kritických informacích obchodního charakteru, které unikly kvůli odposlechům, ukradeným notebookům nebo prostě jenom proto, že někdo sbalil šanon a vykráčel ven z budovy, mnoho článků nenajdete. A přesto se to děje.

https://archiv.ihned.cz/c1-64598990-nezapominejte-na-fyzickou-bezpecnost

Vytvoření interních bezpečnostních předpisů včetně jejich implementace a proškolení.

Tvorba metodiky pro zajištění bezpečnosti a ochrany objektu. (např.: provozní a návštěvní řád; bezpečnostní a krizový plán; vypracování standardu fyzické ochrany objektu atd).

 • Vypracuji bezpečnostní plány a bezpečnostní procedury. Navrhnu a popíši potřebná bezpečnostní opatření a postupy (procedury) pro zvládání identifikovaných rizik do přehledného dokumentu určeného pro řešení bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí ohrožující Váši organizaci.
 • Vypracuji koordinační plán pro Váši organizaci. Bude se především jednat o obecný návod na to, jak si připravit následný postup pro případ nečekané situace, a jak jimi projít s co nejmenšími ztrátami na životech, zdraví, majetku, ale také na dalších aspektech fungování dané organizace, včetně její reputace. 
 • Navrhnu a realizuji komplexní periodické vzdělávací programy zaměřené na bezpečnostní problematiku Vaší organizace. 
 • Vypracuji provozní a návštěvní řád, standard výkonu fyzické ochrany objektu, plán vyrozumění v případě mimořádné události a další dokumenty potřebné pro bezpečnost Vaší organizace. 

Bezpečnostní manažer - Outsourcing

V případě, že na zajištění bezpečnosti stojí část vašeho podnikání, měli byste mít bezpečnostního manažera, který je za opatření v této oblasti zodpovědný, případně si na tuto pozici najmout externího specialistu, samozřejmě ne z firmy, která pro vás zajišťuje ostrahu.
Nevyplatí se Vaší organizaci držet na danou oblast bezpečnostního specialistu? Předejte proces expertům, outsourcujte ho!

Práce externího bezpečnostního manažera zahrnuje především, komplexní nastavení a udržování bezpečnosti ve Vaší organizaci. Dále poradenství, bezpečnostní analýzy či audity, vyhodnocování bezpečnostních rizik, metodické vedení, školení, ale i odborné konzultace na aktuální témata (např. COVID), řešení otázek bezpečnosti, dokumentování, případně navrhování změn interních i externích procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, zvládání rizik či incidentů.

Řešení aktuálních bezpečnostních problémů. Poskytovat konzultace vedení organizace při řešení bezpečnostních událostí a incidentů identifikovaných na straně objednatele, podílet se na vyhodnocení incidentů, navrhovat nápravná opatření a poskytovat odbornou oponenturu k návrhům opatření ze strany dodavatele bezpečnostních systémů nebo k návrhům třetích stran.

Proč zvolit externího bezpečnostního manažera? Jaké jsou výhody outsourcingu?

Správa bezpečnosti v organizaci externím dodavatelem má pro společnost řadu výhod. Mnohé překvapí, že tou hlavní nemusí být právě finanční úspora.

Zásadní výhodou spolupráce s externím bezpečnostním manažerem jsou bohaté zkušenosti, které bezpečnostní specialista v porovnání s interními zaměstnanci má. Znalosti a zkušenosti interních zaměstnanců zaměřených na bezpečnost jsou zpravidla omezené bezpečnostními standardy a "provozní slepotou" v jejich mateřské společnosti. Naopak jako externí bezpečnostní manažer se můžu opřít o zkušenosti získané z praxe při realizaci různých bezpečnostních akcí a projektů realizovaných u řady organizací fungujících v nejrůznějších odvětvích.

Kolik to bude stát?

Vzhledem k tomu, že potřeby každého klienta jsou velice individuální, neexistuje bohužel žádný přesný ceník, který by Vám pomohl na tuto otázku jednoduše odpovědět. Nejlepším způsobem, jak se finanční podmínky spolupráce dozvědět, je mě kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, na které probereme Vaše potřeby a mé možnosti. Na základě takové schůzky jsem schopen Vám velmi rychle připravit nabídku šitou na míru Vašim potřebám. 

PRVNÍ KROK JE NA VÁS...