Bezpečnostní audit

Obecně se audit chápe jako prostředek, kterým je jedna osoba ujišťována druhou o kvalitě, podmínkách nebo stavu určité skutečnosti, kterou druhá osoba zkoumala. Potřeba tohoto auditu plyne z nejistoty nebo pochybnosti první osoby o kvalitě, podmínkách či stavu předmětné skutečnosti a z nemožnosti tuto nejistotu nebo pochybnost odstranit vlastními silami. 

Jedná se tedy o ověření určité skutečnosti jinou, na ní nezávislou osobou, která má k této činnosti náležité předpoklady. 

Co je cílem?

Hlavním cílem je nezávislé posouzení stávajícího zabezpečení objektu, především fyzické ostrahy, technického zabezpečení a systémového opatření s písemně stanovenými požadavky. Především jde o zjištění skutečného stavu a navržení opatření k jeho zodolnění, a to pomocí aplikace účelného systematického přístupu při jeho zabezpečování, aby byla maximálně zajištěna ochrana zaměstnanců a ochrana majetku a informací.

Bezpečnostní audit je systematický proces objektivního ověřování, získávání a vyhodnocování důkazů o bezpečnostní situaci, týkající se informací o bezpečnostních událostech, činnostech, výkonech, úkonech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a výsledek zadokumentovat a oznámit zainteresovaným stranám.

Co je výstupem?

Výstupem je zhodnocení současného stavu zabezpečení objektu, provozu, závodu či organizace a především kvalifikovaný návrh optimálního zabezpečení, aby byly eliminovány hrozby a to s přihlédnutím na jejich pravděpodobnost a dopad.  

Komu je určen?

Je určen zejména vedoucím pracovníkům posuzované organizace, kteří rozhodují o rozvoji jeho bezpečnostního systému. Tedy nejen bezpečnostním profesionálům, ale i vyššímu managementu, který poptává bezpečnostní služby, posuzuje nabídky dodavatelů, rozhoduje o investicích a k tomu potřebuje vědět, co požadovat a kam bezpečnost směřovat. 

Co získáte?

Reálnou představu o stavu vaší bezpečnosti, návrhy a řešení pro její posílení. Popis rizikových míst v celém objektu, doporučení a návrh řešení s možností efektivnějšího zajištění ochrany objektu. 

Existuje celá řada rozličných potenciálních hrozeb, a pokud dokážeme včas identifikovat jejich rizika, která budou správně analyzována a vyhodnocena, mohou být dopady těchto hrozeb do značné míry eliminovány. 

Audit zahrnuje v závislosti na zadání :

  • Základní propracovaný dotazník a společnou úvodní schůzku s vedením posuzovaného zařízení.
  • Vysvětlení základních pojmů a dotazů, projití dotazníku k auditu.
  • Osobní návštěvu každého zařízení (budovy) a rozhovory s vedením společnosti, manažerem bezpečnosti, atd.
  • Fyzická kontrola a ověření aplikovaných opatření fyzické ochrany (technická ochrana, režimová opatření a fyzická ostraha) s písemně stanovenými požadavky.  
  • Provedení fotodokumentace posuzovaného objektu, všech vstupů a jejího perimetru.
  • Posouzení stavebně-technických prostředku (elektronické, mechanické), režimových a organizačních opatření a bezpečnostní situace v lokalitě a okolí.
  • Provedení penetračního testu včetně respektování bezpečnostních pravidel Vašimi zaměstnanci. 
  • Provedení kontroly a validace dokumentace (interní směrnice, poplachové směrnice atd.).
  • Zpracování výstupu na úrovni jednotlivých budov společnosti.
  • Zpracování výstupu auditu s pojmenováním celkového stavu a s návrhy opatření.

S výstupy je osobně seznámeno vedení společnosti.

Řešení bez odborného posudku?

Nedostatek finančních prostředků, předsudky či jiné důvody mohou vést k tomu, že si vedení společnosti nenechá zpracovat odborné bezpečnostní posouzení. Je ale skutečně vhodné šetřit zrovna na tomto místě? Pohled odborníka vychází ze zkušeností a znalostí, které jsou pro posuzovanou organizací přínosem. I kdyby měl být závěr auditu pozitivní a většinu opatření by zhodnotil jako správná, odborné posouzení se vždy vyplatí. 

Možná znáte termín "provozní slepota". Touto slepotou trpí ti, kdo se v organizaci pohybují delší dobu, a to, co pro ně může být hrozbou a rizikem, už ani nevnímají. Týká se to i sledování aktuálních trendů bezpečnosti a jejich vývoje v čase. Toto vše samozřejmě vyžaduje dlouhodobější zkušenosti z oblasti bezpečnosti, různých úrovní, značný rozhled na trhu a zároveň patřičný nadhled oproštěný od setrvačnosti a přirozené provozní slepoty. Právě provozní slepota, setrvačnost a i jistá forma pohodlnosti jsou hlavními důvody, proč má většina organizací ve své bezpečnosti značné rezervy.

Kolik to bude stát?

Vzhledem k tomu, že potřeby každého klienta jsou velice individuální, neexistuje bohužel žádný přesný ceník, který by Vám pomohl na tuto otázku jednoduše odpovědět. Nejlepším způsobem, jak se finanční podmínky spolupráce dozvědět, je mě kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, na které probereme Vaše potřeby a mé možnosti. Na základě takové schůzky jsem schopen Vám velmi rychle připravit nabídku šitou na míru Vašim potřebám. 

Komplexní bezpečnost je tak dobrá, jako její nejslabší část. Neutrácejte zbytečně finanční prostředky a poraďte se jak nejlépe a nejefektněji zajistit požadovanou bezpečnost. Předcházejte bezpečnostním incidentům dřív než nastanou a v lepším případě ohrozí jen pověst Vaší společnosti.