Bezpečnostní audit

Testování a prověřování současných bezpečnostních plánů, systémů a nastavení. 

Jde o objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti bezpečnosti a je prostředkem pro nastavení účinného bezpečnostního systému a bezpečnostní politiky. Tento audit detailní odpoví na to, jakým způsobem je řešený objekt technicky, mechanicky a organizačně zabezpečen z hlediska ochrany osob a majetku. Co požadovat a kam bezpečnost směřovat.

Co získáte? 

 • Reálnou představu o stavu Vaší bezpečnosti komplexní návrhy a řešení pro její posílení.
 • Analýzu bezpečnostních hrozeb a z nich plynoucích rizik  - Existuje celá řada rozličných potenciálních hrozeb, a pokud dokážeme včas identifikovat jejich rizika, která budou správně analyzována a vyhodnocena, mohou být dopady těchto hrozeb do značné míry eliminovány. 
 • Detailní popis rizikových míst v celém prostoru, doporučení a návrh řešení s možností efektivnějšího zajištění ochrany majetku, ale hlavně života a zdraví osob, které jsou v prostorech přítomny.
 • Návrh priorit a způsobu řešení zjištěných nesrovnalostí a nedostatků v oblasti fyzické ochrany v podmínkách posuzované organizace. Následně Vám navrhnu tvorbu nové bezpečnostní politiky Vaší organizace.
 • Nezávislé zhodnocení současného stavu zabezpečení posuzovaných prostor a především kvalifikovaný návrh optimálního zabezpečení, aby byly eliminovány hrozby, a to s přihlédnutím na jejich pravděpodobnost a dopad. Součástí je i návrh ekonomicky efektivní bezpečnosti do budoucna. 
 • Optimalizace a implementace systému dodržování bezpečnostních zásad.
 • Návrh organizačně technických opatření vedoucí k zodolnění posuzovaného objektu. 

Proč?

Deklaruje proaktivní odhodlání vedení organizace k zajištění bezpečnosti. Vypracování tohoto dokumentů znamená jasné odhodlání organizace se problematikou bezpečnosti zabývat. Pro zákazníky a obchodní partnery je to tedy jednoznačně pozitivní signál, že bezpečnost v objektech, které Vaše společnost provozuje Vám není lhostejná. Je tedy důležitou součástí správného vedení a ujišťuje tedy všechny zájmové skupiny (zákazníky, obchodní partnery i zaměstnance) o správném chování vedení posuzované organizace. 

Co je cílem?

Hlavním cílem je nezávislé posouzení stávajícího zabezpečení objektu, především fyzické ostrahy, technického zabezpečení, systémového a režimového opatření s písemně stanovenými požadavky. Především jde o zjištění skutečného stavu ochrany a zabezpečení a navržení opatření k jeho zodolnění tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana zaměstnanců a ochrana majetku a informací.

Existuje celá řada rozličných potenciálních hrozeb, a pokud dokážeme včas identifikovat jejich rizika, která budou správně analyzována a vyhodnocena, mohou být dopady těchto hrozeb do značné míry eliminovány. 

Co je výstupem?

Výstupem je propracované zhodnocení současného stavu zabezpečení objektu, provozu, závodu či organizace a především kvalifikovaný návrh optimálního zabezpečení, aby byly eliminovány hrozby a to s přihlédnutím na jejich pravděpodobnost a dopad.  

Komu je určen?

Je určen zejména vedení organizace a vedoucím pracovníkům posuzované organizace, kteří rozhodují o rozvoji jeho bezpečnostního systému. Tedy nejen bezpečnostním profesionálům, ale hlavně vyššímu managementu, který poptává bezpečnostní služby, posuzuje nabídky dodavatelů, rozhoduje o investicích a k tomu potřebuje vědět, co požadovat a kam bezpečnost směřovat. 

Audit zahrnuje v závislosti na zadání :

 • Detailní propracovaný dotazník a společnou úvodní schůzku s vedením posuzovaného zařízení.
 • Vysvětlení základních pojmů a dotazů, projití dotazníku k auditu.
 • Osobní návštěvu každého zařízení (budovy) a rozhovory s vedením společnosti, manažerem bezpečnosti atd.
 • Fyzická kontrola a ověření aplikovaných opatření fyzické ochrany (technická ochrana, režimová opatření a fyzická ostraha) s písemně stanovenými požadavky. 
 • Posouzení stavebně-technických prostředku elektronické, mechanické, režimových, organizačních opatření a bezpečnostní situace v lokalitě a okolí.   
 1. Plášťovou ochranu objektu (zajištění vstupů a výstupů, logické řešení vnitřního prostoru z hlediska ochrany místností, zajištění oken apod.)
 2. Výrobní procesy (například procesy související s dovozem materiálu do výroby, jeho přejímkou a uskladněním, procesy související s výrobou, balením a expedicí hotových produktů apod.)
 3. Ostatní procesy (procesy týkající se zaměstnanců, návštěv, externích společností a dalších osob, které mohou vstupovat a pohybovat se po Vašem objektu, klíčový režim, režim manipulace s finanční hotovostí apod.)
 4. Bezpečnostní technologie jako jsou například CCTV (uzavřený televizní okruh), PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), EKV (elektronické kontroly vstupu), apod. (posouzení úrovně těchto bezpečnostních technologií z hlediska rozsahu, logiky umístění, výstupů apod.)
 5. Další oblasti s ohledem na specifika konkrétního objektu.
 • Provedení fotodokumentace posuzovaného objektu, všech vstupů a jejího perimetru.
 • Provedení penetračního testu včetně respektování bezpečnostních pravidel Vašimi zaměstnanci. 
 • Provedení kontroly a validace dokumentace (interní směrnice, poplachové směrnice, návštěvní řád atd.).
 • Zpracování výstupu na úrovni jednotlivých budov posuzované organizace.
 • Návrh bezpečnostního zónování vnitřních prostor vyplývající z potřeby chránit osoby a majetek organizace.
 • Zpracování výstupu auditu s pojmenováním celkového stavu a s návrhy opatření.
 • S výstupy je osobně seznámeno vedení společnosti.

Řešení bez odborného posudku?

Nedostatek finančních prostředků, předsudky či jiné důvody mohou vést k tomu, že si vedení společnosti nenechá zpracovat odborný bezpečnostní audit. Je ale skutečně vhodné šetřit zrovna na tomto místě? Pohled odborníka vychází ze zkušeností a znalostí, které jsou pro posuzovanou organizací přínosem. I kdyby měl být závěr auditu pozitivní a většinu opatření by zhodnotil jako správná, odborné posouzení se vždy vyplatí. 

Možná znáte termín "provozní slepota". Touto slepotou trpí ti, kdo se v organizaci pohybují delší dobu, a to, co pro ně může být hrozbou a rizikem, už ani nevnímají. Týká se to i sledování aktuálních trendů bezpečnosti a jejich vývoje v čase. Toto vše samozřejmě vyžaduje dlouhodobější zkušenosti z oblasti bezpečnosti, různých úrovní, značný rozhled na trhu a zároveň patřičný nadhled oproštěný od setrvačnosti a přirozené provozní slepoty. Právě provozní slepota, setrvačnost a i jistá forma pohodlnosti jsou hlavními důvody, proč má většina organizací ve své bezpečnosti značné rezervy.

Kolik to bude stát?

Vzhledem k tomu, že potřeby každého klienta jsou velice individuální, neexistuje bohužel žádný přesný ceník, který by Vám pomohl na tuto otázku jednoduše odpovědět. Nejlepším způsobem, jak se finanční podmínky spolupráce dozvědět, je mě kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, na které probereme Vaše potřeby a mé možnosti. Na základě takové schůzky jsem schopen Vám velmi rychle připravit nabídku šitou na míru Vašim potřebám. 

Komplexní bezpečnost je tak dobrá, jako její nejslabší část. Neutrácejte zbytečně finanční prostředky a poraďte se jak nejlépe a nejefektněji zajistit požadovanou bezpečnost. Předcházejte bezpečnostním incidentům dřív než nastanou a v lepším případě ohrozí jen pověst Vaší společnosti. 

PRVNÍ KROK JE NA VÁS...