OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

Pro potřeby realizace Vašeho dotačního programu Vám mohu pomoci:

 • Připravit podklady a pomohu Vám zpracovat projektovou žádost pro získání dotace na ochranu měkkých cílů.
 • Vyhodnotím aktuální stav (míry) ohroženosti Vašeho měkkého cíle, včetně analýzy rizik a zabezpečení objektu (bude se jednat o provedení analýzy vnitřních a vnějších rizik objektu ve vztahu k ochraně měkkých cílů, popis rizikových míst v celém objektu, doporučení a návrh řešení s možností efektivnějšího zajištění ochrany objektu apod.) To vše v souladu s dokumenty vydanými Ministerstvem vnitra: Metodika - základy ochrany měkkých cílů, Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020, Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
 • Vypracuji bezpečnostní plány a bezpečnostní procedury Vašeho měkkého cíle. Navrhnu a popíši potřebná bezpečnostní opatření a postupy (procedury) pro zvládání identifikovaných rizik do přehledného dokumentu určeného pro řešení bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí ohrožující Váš měkký cíl.
 • Vypracuji koordinační plán pro Váš měkký cíl. Bude se především jednat o obecný návod na to, jak si připravit následný postup pro případ nečekané situace, a jak jimi projít s co nejmenšími ztrátami na životech, zdraví, majetku, ale také na dalších aspektech fungování dané organizace, včetně její reputace.
 • Navrhnu a realizuji periodické vzdělávací programy zaměřené na problematiku Vašeho měkkého cíle. Kromě sepsání samotných procedur a vytvoření koordinačního plánu mohu také vytvořit komplexní vzdělávací program. 
 • Proškolení Vašich bezpečnostních pracovníků, zaměstnanců a management v oblasti bezpečnosti a ochrany měkkých cílů s důrazem nejen na preventivní činnosti, ale rovněž na činnosti spojené s bezprostřední reakcí na vzniklý bezpečnostní incident nebo mimořádnou událost. 
 • Vypracuji provozní a návštěvní řád, standard výkonu fyzické ochrany objektu, plán vyrozumění v případě mimořádné události a další dokumenty potřebné pro bezpečnost Vašeho měkkého cíle.

Dle dotačního programu, který financuje bezpečnostního manažera nebo koordinátora měkkého cíle Vám mohu poskytnut tuto službu jako Outsourcing dle vašich potřeb a požadavků. Zásadní výhodou spolupráce s externím bezpečnostním manažerem jsou bohaté zkušenosti, které bezpečnostní specialista v porovnání s interními zaměstnanci má. Znalosti a zkušenosti interních zaměstnanců zaměřených na bezpečnost jsou zpravidla omezené bezpečnostními standardy a "provozní slepotou" v jejich mateřské organizaci. Naopak externí bezpečnostní manažer se může opřít o zkušenosti získané z praxe při realizaci různých bezpečnostních akcí a projektů realizovaných u řady organizací fungujících v nejrůznějších odvětvích.

 https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/vyhodnoceni-ohrozenosti-mekkeho-cile-metodika-ke-stazeni.aspx

Termínem měkké cíle označujeme objekty, prostory nebo akce charakterizované častou přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

Konkrétně tedy mluvíme o otevřených prostranstvích nebo uzavřených prostorech či prostředích, na která má veřejnost volný přístup a která mohou být vzhledem k vysoké koncentraci osob zde se pohybujících označena za potenciálně vhodný cíl útočníků či teroristů. Je nutné zdůraznit, že ochrana měkkých cílů spočívá v ochraně osob, kteří jsou právě cílem páchaného násilného útoku. Tyto objekty, místa a akce jsou vybírány jako cíl závažných násilných útoků, typicky teroristických útoků, neboť útokem na ně lze snadno způsobit vysoký počet obětí na zdraví a životech a tím také přitáhnout mimořádnou pozornost veřejnosti a médií a tak velmi efektivně zapůsobit negativně na psychiku obyvatel.

Zdroj: Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2017 

Terorismus v EU: útoky, oběti a zatčení.

Teroristických útoků i jejich obětí bylo v EU v roce 2018 výrazně méně: Rukou teroristů zemřelo 13 lidí, zatímco v roce 2017 to bylo 62. V grafu shrnujeme vývoj od roku 2014. 

V roce 2018 bylo nejenom méně obětí džihádistického terorismu v zemích Evropské unie, ale navíc se lépe dařilo plánované útoky mařit.

Přesto jsou podle výkonné ředitelky Europolu Catherine De Bolle vnitřní bezpečnostní hrozby v Evropě stále vysoké. Šéfka unijní policejní agentury o nich hovořila ve výboru pro vnitro 4. září v Bruselu, kde představila letošní zprávu Europolu o situaci a trendech v terorismu.

"Navrátilců z oblastí konfliktu je málo, ale máme nadále velké obavy," uvedla De Bolle. "Stovky evropských občanů, včetně žen a dětí, jsou drženy v konfliktních oblastech v Iráku a Sýrii. Tyto děti jsou v zásadě oběťmi, ale mohou být indoktrinovány a procházet výcvikem, takže do budoucna představují potenciální hrozbu," vysvětlila de Bolle.

V roce 2018 proto terorismus nadále představoval hlavní ohrožení bezpečnosti v Evropě. Džihádisté mimo jiné ve francouzských městech Trèbes, Paříž, Štrasburk, nebo v belgickém Lutychu zabili celkem 13 lidí a mnoho dalších zranili.

Méně teroristických útoků i méně obětí

Podle údajů Europolu přišlo v roce 2018 o život 13 lidí při 24 džihádistických útocích. V roce 2017 to bylo 62 obětí zabitých při 33 takových útocích.

Z těchto 24 džihádistických útoků bylo deset ve Francii, čtyři ve Velké Británii, čtyři v Nizozemsku, dva v Německu a po jednom ve Španělsku, Švédsku, Itálii a Belgii.

Celkem sedm útoků - tři ve Francii, dva v Nizozemsku, jeden v Belgii a jeden ve Velké Británii - je klasifikováno jako "dokončené", protože podle policejních orgánů těchto zemí dosáhly svého cíle. Ke čtyřem z těchto sedmi si přímo přihlásil samozvaný Islámský stát. Ve srovnání s rokem 2017 je i zde zlepšení, protože tehdy bylo jako dokončené klasifikováno v EU deset útoků džihádistické povahy.

V reakci na nárůst teroristického násilí v Evropě od roku 2014 zavedly veřejné orgány a soukromé organizace, které předtím pracovaly převážně izolovaně, nové a kreativní způsoby spolupráce.

Catherine De Bolle - výkonná ředitelka Europolu

Překažené nebo neúspěšné útoky

V roce 2018 byl proveden jeden neúspěšný džihádistický útok (ve Španělsku) a 16 incidentů bylo nahlášeno jako zmařené. V roce 2017 bylo zmařeno 11 útoků a neúspěšných bylo 12.

Dokončené a neúspěšné džihádistické útoky byly většinou prováděny pomocí nožů a střelných zbraní a převážně cílily na civilisty. Podařilo se překazit všechny útoky plánované s použitím výbušnin. Většina pachatelů jednala osamoceně.

511 džihádistů zatčených v EU

V roce 2018 bylo zatčeno celkem 511 osob pro podezření z trestných činů souvisejících s džihádistickým terorismem. K většině zatčení došlo ve Francii, Velké Británii a Belgii, následovaných Nizozemskem, Německem a Itálií. Rok předtím bylo v EU kvůli džihádistickému terorismu zatčeno celkem 705 osob.

Džihádistický terorismus v EU: 2018

 • Celkem 24 útoků = 1 nezdařilý, 16 překažených, 7 dokončených
 • 13 mrtvých
 • 511 osob zadrženo kvůli podezření ze zapojení do džihádistických teroristických aktivit ve Francii, UK, Belgii, Nizozemí, Německu a Itálii.
 • 10 útoků ve Francii, 4 ve Velké Británii, 4 v Nizozemsku, 2 v Německu, 1 ve Španělsku,1 ve Švédsku, 1 v Itálii a 1 v Belgii.

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/security/20180703STO07125/terorismus-v-eu-utoky-obeti-a-zatceni

 Aktualizováno: 04-09-2019 


Přehled teroristických útoků za rok 2018

Jedná se o přehled teroristických útoků za rok 2018 vytvořený z informací z otevřených zdrojů. Přehled se nezabývá útoky, kterým se podařilo zabránit, nebo nebyly z jakéhokoliv důvodu dokonány. Také nezohledňuje útoky, u kterých nebylo v době zpracování jasně určeno, že se jedná o teroristické útoky.

V roce 2018 došlo ve světě ke 2 068 teroristickým útokům. Oproti roku 2017 došlo k nárůstu jejich celkového počtu o 692. Naprostá většina těchto útoků se odehrála mimo Evropu. Nejpostiženějšími oblastmi jsou již tradičně Pákistán, Afghánistán, Sýrie, Irák, země v severní Africe a Nigérie.
Útoky v Evropě tvoří pouze 3 % všech zaznamenaných útoků. Jedná se o výrazný pokles oproti roku 2017, kdy útoky v Evropě tvořily 10 %. Tohoto výrazného poklesu se podařilo docílit i přes výše zmíněný celkový nárůst počtu útoků. Většinu útoků v Evropě stejně jako v předloňském roce tvořily útoky v Turecku a Rusku. V členských státech EU došlo celkem k 21 útokům, které byly z poloviny celkového počtu motivovány náboženským extremismem. Změna nastala i v pořadí zemí, které se staly nejčastějšími terči útoků. V roce 2017 se nejvíce útoků odehrálo ve Velké Británii, Francii a Řecku. Vloni se nejčastějším terčem útoků stalo Řecko (celkem 6 útoků, u 1 je pachatel neznámý), které má problémy spíše s levicovým extrémismem. Na druhém místě zůstala Francie (celkem 4 útoky) a na třetím místě je Itálie (celkem 3 útoky). Důvodem, proč došlo k tak rapidní změně v počtu útoků ve Velké Británii (z 11 na 1), může být přijetí nového protiteroristického balíčku v této zemi.
Nejčastějším terčem útoků byli členové ozbrojených složek a civilní obyvatelstvo. Mnohdy docházelo ke kombinacím, kdy bylo útočeno během jednoho útoku na členy ozbrojených složek i civilní obyvatelstvo. Zejména levicoví extremisté se pak zaměřují spíše na objekty. K útokům docházelo nejvíce na místech charakterizovaných jako veřejná prostranství a ve více případech docházelo také k útokům na policejní stanice, věznice a kasárna.
Způsoby útoků pokračovaly i v roce 2018 v trendu tzv. "low-profile". Jako nejefektivnější z hlediska poměru dostupnosti a počtu obětí se jeví využití střelby v kombinaci s použitím chladné zbraně (v celkovém výčtu se ale v roce 2018 jednalo o 1 útok) a střelba v kombinaci s útokem chladnou zbraní a braním rukojmích (v celkovém výčtu se v roce 2018 jednalo o 2 útoky). Nicméně na první příčce jsou jako nejpoužívanější způsob útoku výbušniny a útok chladnou zbraní. U způsobů útoků došlo k zajímavým změnám, kdy se oproti loňskému roku upouští od nájezdu vozidlem a naopak se vrací braní rukojmích.
K zastavení útoku ve více než v polovině případů přispěl lidský faktor, zejména zákrok policie či armády. Toto může souviset například také se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v metropolích. Jako klíčový faktor se ukazuje hlavně v dobré připravenosti příslušníků policejních sborů (sebeobrana, detekce podezřelého chování, dobré rozložení pozic na veřejném prostranství) a sekundárně ve zvyšování bezpečnostního povědomí u veřejnosti. Vzhledem ke změně trendu ve způsobu útoků, kdy se nově častěji objevují barikádové situace, je důležité neopomenout při přípravě ozbrojených složek ani tuto oblast.

Zdroj: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/prehled-teroristickych-utoku-za-rok-2018.aspx


ZPRÁVA O SITUACI A VÝVOJI TERORISMU 2019